استفاده خردمندانه از تالاب

 

کنوانسیون رامسر یا کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها، استفاده خردمندانه را به عنوان "حفظ ویژگی اکولوژیکی تالاب ها، که از روش اجرای رویکردهای اکوسیستمی، در چارچوب توسعه پایدار به دست می‌آید" تعریف می‌کند.

بطور کلی می‌توان گفت بهره‌برداري خردمندانه از تالاب و ترویج آن در روستاها، استفاده از دانش بومی جامعه روستایی را تشویق می‌کند تا به راه‌هاي دیگري به جز کشاورزي یا شکار پرنده‌های تالابی یا صید زیاد براي گذران زندگی رو بیاورند. در موقعیت‌هاي خطیر، گاه روستاییان به درآمد حاصل از فعالیت‌هاي اقتصادي دیگر تکیه نمی‌کنند، ناگزیر با بهره‌برداري بیش از اندازه از منابع آبی تعادل را برهم زده و خود آسیب می‌بینند. از طرف دیگر جامعه محلی بیش‌ترین انگیزه را براي مدیریت پایدار زیست‌بوم خود دارد و به سبب نزدیکی داراي دانش و معلوماتی ویژه‌اند که با ترکیب با دانش علمی روز می‌تواند به مدیریت متوازن و پایدار زیست‌بوم منجر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سرمایه‌­های پنج‌گانه معیشتی ناشی از تالاب با سطح معیشت خانواده‌ها رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

با توجه به نام گذاری دهه 2005 تا 2014 از سوی سازمان ملل متحد با عنوان "آموزش در خدمت توسعه پایدار"، "اقدام درباره موضوع آب منبع زندگی" و "مردمان بومی" و تمدید دهه آموزش در خدمت توسعه پایدار و اقدام درباره آب منبع زندگی و نیز اعلام 2021 تا 2030 بعنوان دهه احیای اکوسیستم‌ها سبزکاران این را فرصتی برای پیوستن به تلاش‌ها برای معکوس کردن روند تخریب‌های سیاره ما دیدو پروژه بزرگ "استفاده خردمندانه از تالاب‌ها" را طراحی و اجرا نموده که در جریان است.

این پروژه بزرگ در بخش‌های آگاهی‌رسانی، آموزش، ظرفیت‌سازی، ترویج و توان‌افزایی فعال بوده و کلیه فعالیت‌های تالابی سبزکاران زیرمجموعه این بخش است، هر چند که ممکن است از منظر محتوایی با سایر پروژه‌ها نیز در ارتباط باشد.ما با از سر گذراندن تجربه‌های اولیه تالابی  به پروژه‌های اصلی‌مان رسیدیم: