داوطلب کیست

داوطلب کیست

کارگاه «داوطلب کیست؟»

این کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه‌های است که در طول سال برای رسمی شدن داوطلبان جدید برگزار میـشود، داوطلبان در این کارگاه آموزشی درباره حقوق و مسئولیت خود، داوطلب کیست و چگونه باید فعالیت‌های داوطلبانه را انجام دهند، داوطلب در چهارچوب و چارت سازمانی سبزکاران چگونه تعریف می شود قوانین داوطلبی در سبزکاران به چگونه است، یاد می‌گیرند.

تا کنون سبزکاران حدود 20 کارگاه «داوطلب کیست؟» برای اعضای خود برگزار کرده است.
علاوه بر کارگاه های داوطلبی که برای اعضای خود برگزار کرده است چندین کارگاه داوطلب برای تشکل‌های مردم نهاد دیگر در کشور ازجمله استان گیلان، بوشهر، تهران، سمنان، فارس و قزوین برگزار نموده است.

این کارگاه در کنار کارگاه‌های «مبانی محیط زیست» و «پایش و ارزشیابی» از کارگاهی ضروری برای رسمی شدن عضویت در سبزکاران است.