حامی

می خواهید حامی کدام فعالیت ما باشید؟
نام*
 
شماره همراه*
 
کم ترین مبلغ همیاری، 500,000 ریال می باشد. لطفا مبلغ را به ریال وارد نمایید.
مبلغ همیاری*
عبارت امنیتی*