حامی

یکی از راه‌های مشارکت در طرح‌های سبزکاران، کمک نقدی است، در صورت تمایل می‌توانید در هر یک از پروژه‌های زیر سرمایه گذاری کنید:
انتشارات
دو سالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی
سرآ
بانی جنگل
آموزش زنان / کودکان
چراغ دفترمان را روشن نگاه دارید
می خواهید حامی کدام فعالیت ما باشید؟
نام*
 
شماره همراه*
 
کم ترین مبلغ همیاری، 500,000 ریال می باشد. لطفا مبلغ را به ریال وارد نمایید.
مبلغ همیاری*