درختانی برای آینده

 

جنگل‌ها پیوند دهنده دیروز، امروز، فردای ما و بهترین راه با بحران جهانی تغییرات آب و هوایی هستند. در تعریف جدید سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد جنگل مجموعه‌ای است که غالب افراد آن درختان هستند و در آن درختچه‌ها، گیاهان علفی، باکتری‌ها و انسان به عنوان بخشی از اکوسیستم قرار دارند.

هیچ یک از ما به تنهایی نمی‌تواند تغییرات آب و هوا را متوقف نماید؛ سبزکاران تنها به مردم به ویژه آنانی که بیش‌ترین آسیب را از تخریب محیط‌زیست، قحطی، سـیل و خشکسالی می‌بینند، کمک می‌کند تا خود را در مقابل تاثیر نامطلوب آن مقاوم نموده و با مدیریت آن چه در کنترل آنان است مانند نهال کاری، تولید بدون کود و سم، احیا و تغییر سیستم‌های آبیاری، معیشت پایدار و .... مراقب امنیت نسل بشر باشند