ابزارهای آموزش

ابزارهای آموزشی

طی سال‌ها تجربه سبزکاران به این نتیجه رسید که آموزش غیررسمی نباید یک فرآیند شفاهی صرف باشد، پس برای انتقال بهتر محتوای آموزشی به جامعه هدف که بیشینه‌ی آن کودکان هستند ابزرهایی برای آموزش اثرگذارتر طراحی و تدوین کرد که با توجه به نوع آموزش، نوع محتوا و مخاطب اصلی نوع ابزار انتخاب می‌شود. مهم‌ترین وسیله‌ی آموزشی فن‌آموزهایی هستند که قابلیت استفاده مکرر را دارند. در کنار فن‌آموزهای ابزارهایی به روش بازی برای آموزش نیز با خلاقیت اعضای موسسه طراحی و تهیه شد که می‌توان به پازل‌های حجیم و سرسره پله اشاره کرد.