رسم درخت مشکلات

رسم درخت مشکلات

درخت مشکلات یکی از تکنیک‌های خوب برای ریشه‌یابی مشکلات است، به همین دلیل به تسهیلگران موسسه چگونگی تسهیلگری رسم این درخت آموزش داده می‌شود.

در واقع درخت مشکلات یا مساله یک تکنیک حل مساله مشارکتی است که برای اجرای آن توسط یک گروه هدف نیازمنده به یک تسهیلگر آگاه به ماهیت این روش باشد و چگونگی رسم آن و همچنین چگونگی هدایت بدون جانبداری گروه هدف را بنداند. پس برای اجرای آن نیازمند دانش و آگاهی بالا از محتوای این روش دارند.

آموزشگران پس از آموزش در این کارگاه در پروژه‌های مختلف از این تکنیک استفاده کردند و توانستند به نتایج و خروجی‌های جالب توجهیی برسند تکنیک توامان این درخت، درخت هدف است که بر مبنای درخت مساله رسم شده تهیه می‌شود.

کارگاه رسم درخت مشکلات رودخانه های شهر رشت یا کارگاه درخت مساله پسماند استان گیلان از کارگاههایی است که توسط تسهیلگران سبزکاران برگزار شد که گروه مخاطب آن مدیران، معاون ها و کارشنان نهادها مرتبط  بودند.