زمین خانه‌ی ما و سایر جانداران

زمین خانه‌ی ما و سایر جانداران

زمین خانه‌ی ما و سایر جانداران

آگاهی‌رسانی و آموزش در حوزه تنوع‌زیستی همواره از چالش‌های حوزه محیط‌زیست بوده، تیم آموزشی سبزکاران پس از چندین جلسه مشورتی ابزاری برای توضیح فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) ساخت.

این وسیله شامل یک کره زمین و عکس‌های گونه‌های جاندارانی لیست سرخ ایرانی با روبان‌های متناسب ویک گلوله کاموا برای بازی شبکه است.

مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان است و حتما نیاز به یک تسهیلگر دارد که با فهرست سرخ آشنا بوده و با مبانی محیط‌زیست آگاهی کافی داشته باشد.