مشارکت جهانی برای اجرای اهداف

مشارکت جهانی برای اجرای اهداف
تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار