صلح، عدالت و ایجاد نهادهای قدرتمند

صلح، عدالت و  ایجاد نهادهای قدرتمند
ترویج جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای دستیابی به توسعه پایدار، فراهم کردن عدالت برای همگان و برپایی نهادهای اجتماعی کارآمد، پاسخگو و جامع برای همه و درتمامی سطوح