محافظت از حیات روی زمین

محافظت از حیات روی زمین
فظ، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های موجود در خشکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان زدایی، توقف یا معکوس کردن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی