حفظ حیات زیر آب

حفظ حیات زیر آب
حافظت و بهره برداری پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای دستیابی به توسعه پایدار