اقدام برای اقلیم

اقدام برای اقلیم
اقدام مناسب و فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن