شهرها و جوامع پایدار

شهرها و جوامع پایدار
بنا نمودن شهرها و سکونتگاه‌های بشری با امکانات لازم، امن، تاب‌آور و پایدار