صنعت، زیر ساخت و نوآوری

صنعت، زیر ساخت و نوآوری
ایجاد زیرساخت های منعطف ، ترویج صنعتی شدن فراگیر و پایدار و ترغیب به نوآوری