مشاغل شایسته و رشد اقتصادی برای همه

مشاغل شایسته و رشد اقتصادی برای همه
ترویج رشد اقتصادی باثبات، فراگیر و پایدار و اشتغال کامل و بهره‌ور و مناسب برای همه