برابری جنسیتی

برابری جنسیتی
دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در همه دنیا