آموزش با کیفیت به صورت فراگیر

آموزش با کیفیت به صورت فراگیر
تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت به مساوات و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همگان