سلامتی و رفاه برای همه

سلامتی و رفاه برای همه
تضمین زندگی سالم اطمینان و رفاه برای همگان در تمامی سنین