پسماند و مدیریت آن - ویدئو

پسماند و مدیریت آن  - ویدئو
مدیریت پسماند از مبحث کاهش تولید آغاز می‌شود و در کنار آن تفکیک و بازیافت هم بسیار مهم است.