مبانی محیط زیست

مبانی محیط زیست

بخش بزرگ مجموعه کتاب‌های "شما و راز جهان سبز" حاصل تدوین سال‌ها تجربه آموزشی سبزکاران است و ایده‌ای که این کتاب‌ها بر اساس آن شکل گرفته در واقع زاییده تفکری است که همواره بر روح سبزکاران حکفرما بوده و امیدواریم که همچنان ادامه یابد؛ این تفکر اعتقاد به نیروهای مردمی و داوطلب و نیز ایجاد روحیه کار تیمی و مشارکتی و نهادینه کردن آن در جامعه  است.
جلد اول آن به مبانی محیط‌زیست، اکوسیستم‌ها و توسعه پایدار مرتبط است.