نشان ما

 
نشان ما ساده است، چرا که ساده زیباست.
این نشان تداعی‌گر معانی زیر است:
 
-وحدت، تعاون، و همکاری
(در حول دایره و تمرکزش در قسمت انتهایی)
-زایش، بازآفرینی و احیا
(در تصویر درختی که سایه  گسترده)
-اعتراض، فریاد و دادخواهی
(در نماد دستی که برافراشته شده)