ماموریت

سبزکاران تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با احترام به انسان و جایگاه طبیعت با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی و پایداری توسعه با کمک دانش و تجربه بومی، کار مشارکتی، توان‌افزایی و توانمندسازی جامعه‌ی محلی با مسؤولیت‌پذیری گروهی، پذیرش تنوع و تکثر تلاش می‌کند.