ماموریت

سبزکاران تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با احترام به انسان و جایگاه طبیعت با هدف نهادینه کردن فــرهـــنگ و اخلاق محیط‌زیستی و پایداری توسعه با کمک دانـش و تجـربه بومی، کار مشارکتی، توان افزایی و توانمنـدسازی جامعه محـلی با مسئولیت پذیری گروهی، پذیرش تنوع و تکثر تلاش می‌کند.