چشم انداز سبزکاران

چشم انداز ما
آینده‌ای
                 پایدار در
سرزمینی
                     توسعه یافته