ثبت نام نشست سیزدهم سرا در (شهر رشت)

ثبت نام نشست سیزدهم سرا در ( شهر رشت)
تا شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه
Www.ceraevent.com
برای صحبت 5 دقیقه ای در روز برنامه به بخش "هاگو واگو" در سایت حتما مراجعه کنید.