گفتگو در زمینه شهرهای تالابی با حضور نسیم طواف زاده و کوروش کابلی کسمایی