ارتباط با سبزکاران

آقای افشین میرزایی دبیر جشنواره :09111345741 دبیرخانه دائمی جشنواره:01333667633 پست الکترونیک جشنواره:akssarmayeejtemai@gmail.com