ما برای آینده‌ای پایدار در سرزمینی توسعه یافته تلاش می‌کنیم